เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา