เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคาร ๔) โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคาร ๔) โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัฒนานคร