เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ