เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนไทรเดี่ยว ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนไทรเดี่ยว ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ