เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา ตำบลบ้านเเก้ง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา ตำบลบ้านเเก้ง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว

 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ