เรื่อง จัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา และโรงเรียนบ้านนางาม

จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ