เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ