เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินฯจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์