เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยเเพร่ จำนวน ๒๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินฯจัดซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่