เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์