เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับงานตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่