เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ