เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓๐๐ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓๐๐ ชุด