เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ