เรื่อง จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดสำหรับตรวจหาสารเสพติด (กัญชา)

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ – จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด สำหรับตรวจหาสารเสพติด (กัญชา) จำนวน ๘,๐๐๐ ชุด

จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด (กัญชา)