เรื่อง จัดซื้อพัดลมไอน้ำแบบติดผนัง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับงานตกลงราคาซื้อพัดลมไอน้ำแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว

จัดซื้อพัดลมไอน้ำแบบติดผนัง