เรื่อง จัดซื้อรถกระบะบรรทุก ชนิดตู้คอนเทนเนอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถกระบะบรรทุก ชนิดตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ คัน

จัดซื้อรถกระบะบรรทุก ชนิดตู้คอนเทนเนอร์ฯ