เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน)