เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาทำแผ่นฟลอร์ไว้สำหรับใช้ในภารกิจงานเวที และเครื่องเสียงของ อบจ.สระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ- จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาทำแผ่นฟลอร์ไว้สำหรับใช้ในภารกิจงานเวที และเครื่องเสียงของ อบจ.สระแก้ว

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไว้สำหรับใช้ในภารกิจงานเวที และเครื่องเสียง ของ อบจ.สระเเก้ว