เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา ผิวทาง ถนน สะพานที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการ รพช. และกรมทางหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ- จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา ผิวทาง ถนน สะพานที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการ รพช. และกรมทางหลวง จำนวน ๓ รายการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง ถนน สะพานฯ จำนวน ๓ รายการ