เรื่อง จัดซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน ๑๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน ๑๓ รายการ

จัดซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน ๑๓ รายการ