เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (แข่งขัน) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โครงการคัดเลือกตัวเเทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระเเก้ว เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓๑ รายการ