เรื่อง จัดซื้อวัสดุในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  จำนวน ๒ รายการ

จัดซื้อวัสดุในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก