เรื่อง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง