เรื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบเเยกส่วน ชนิดแขวน

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบเเยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน ๓ เครื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบเเยกส่วน ชนิดแขวน