เรื่อง จัดซื้อไม้ดอกและไม้ประดับ สำหรับตกแต่งบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อไม้ดอกและไม้ประดับ สำหรับตกแต่งบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อไม้ดอกและไม้ประดับ