เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ จากบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ จากบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕