เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ที่ถ่ายโอนจากแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ถึงบ้านโคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนผิวเคปซีล ที่ถ่ายโอนจากแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ถึงบ้านโคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีลฯ