เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ ๙ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลฯ