เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล., ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน, และขุดขยายสระน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.,ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน,และขุดขยายสระน้ำ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ฯ