เรื่อง จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสำหรับประปาที่บ้านหนองมั่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ขุดลอกสระน้ำ สำหรับประปา

จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ สำหรับประปาฯ