เรื่อง จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ที่บ้านหนองติม ตำบลทัพราช ผ่านบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

๒. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายเเยกทางหลวงชนบท สก ๓๐๓๒ ที่บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด ถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

๓. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านเบญจขร ตำบลเบญจขร ถึงบ้านคลองยาง ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล จำนวน ๓ โครงการ