เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ