เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งจอ LED และเช่ากล้อง OB ชนิด HD ในโครงการรวมพลังไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๖๑

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ รวมพลังไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๖๑
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาติดตั้งจอ LED ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๒ จอ
ค่าเช่ากล้อง OB ชนิด HD พร้อมอุปกรณ์และผู้ควบคุม จำนวน ๓ ตัว

จ้างเหมาติดตั้งจอ LED และเช่ากล้อง OB ชนิด HD