เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ