เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานคร

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานคร

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานคร