เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ