เรื่อง งานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ