เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ๑๐ แห่ง จำนวน ๒๐ ชุด

%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2