เรื่อง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับนกแก้ว – บ้านหนองหมากฝ้าย (ตามภารกิจถ่ายโอน) ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ