เรื่อง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต