เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง ถนน สะพาน ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการ รพช.และกรมทางหลวง

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง