เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ