เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ แห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ