เรื่อง ดำเนินการจ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ- จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก จำนวน ๑๐ รายการ

จ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก