เรื่อง ดำเนินการจ้างซ่อมปรับปรุงรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางแบบเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๖๓๗๓ สก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซ่อมปรับปรุงรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางแบบเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๖๓๗๓ สก

จ้างซ่อมปรับปรุงรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางแบบเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๖๓๗๓ สก