เรื่อง ดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพระพุทธรูปปางสรงน้ำสรีระ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพระพุทธรูปปางสรงน้ำสรีระ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพระพุทธรูปปางสรงน้ำสรีระ