เรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาผูกผ้าระบาย เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ – จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาผูกผ้าระบาย เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7