เรื่อง ดำเนินการเช่าจอ LED พร้อมเครนกล้อง และชุดบันทึกภาพ เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาติดตั้งจอ LED พร้อมเครนกล้อง และชุดบันทึกภาพ เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

เช่าจอ LED พร้อมเครนกล้อง และชุดบันทึกภาพ