เรื่อง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน ๑๑ รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน ๑๑ รายการ

%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b9%89